A Csorvásiak Baráti Társaságának székhelye és hagyományos levelezési címe:
Csorvás, Petőfi u. 12.    H-5920    Magyarország/Hungary/Ungarn/Hongrie

A Csorvásiak Baráti Társaságának elektronikus levélcíme :   
csorvasiak kukac csorvasiak pont hu

adószámunk: 18382055-1-04
bankszámlaszámunk: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet - Csorvás: 53300050-11049803

 

  A Csorvásiak Baráti Társasága 1988-ban alakult, 2000. február 19. óta közhasznú szervezet.

Részletek a Társaság Alapszabályából

JELSZAVA: Szív, gondolat, tett Csorvásért.
CÉLJA: Segítse a nagyközség természeti, környezeti, építészeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését. Ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság kötődést az otthont adó környezethez, valamint az elszármazott, máshol élő csorvásiak kapcsolatát a szülőhelyhez.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
A Társaság tevékenységének eredménye a kultúrális örökség megóvása és a környezetvédelem (épített és természeese környezet védelme) terén jelenik meg.
JELVÉNYE: Kör alakú, melynek jobb oldali 3/4-ed része fehér, bal oldali 1/4-ed része fogyó hold alakban világoskék színű. A kör alakú jelvény közepén ellipszisbe zártan nemzeti színű szalagon áll a település védett sárga színű növényének, a héricsnek a képe a "Csorvásiak Baráti Társasága" névvel övezve.

A Társaság tagozatokban fejti ki tevékenységét, a tagozatok a következők:
1., Hagyományőrző tagozat
2., Környezetvédő tagozat
3.,Csorvás Baráti Kör (elszármazott, máshol élő csorvásiak) tagozat
4., Népi hímző-varró tagozat
Egy - egy tag egyidejűleg több tagozatnak is tagja lehet.

A Társaság működése

Tagsági viszony keletkezése, megszűnése
A Társaság tagja lehet az a 14. éltévét betöltött magyar állampolgár, aki a Társaság céljait támogatja és az alapszabályt elfogadja.
A Társaság tagjai sorába külföldi állampolgár is felvehető.
A tagsági viszony lehet: rendes, pártoló és tiszteletbeli.

A tagsági viszony megszűnik a tag halála, kilépés, törlés, kizárás esetén.

A tagdíj

A tagdíj egy összegben esedékes minden évben március 31-ig.
Pártoló közösségek tagdíjat külön megállapodás szerint fizetnek.
Tiszteletbeli tagok tagdíj fizetést önkéntesen vállalhatnak.

A közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés.

Ha a Társaság tagja kíván lenni, akkor töltse ki a Belépési Nyílatkozatot és juttassa el címünkre.

A Belépési Nyilatkozat ide kattintva tölthető le (MS Word doc file)
Műszaki probléma esetén írjon emailt a honlapszerkesztőnek.

elválasztó

Közhasznúsági jelentés a 2007. évről
(a táblázat alján levő fülekkel lehet az táblázat oldalai között lapozni)

elválasztó

Közhasznúsági jelentés 2007. évről - szöveges rész

Társaságunk 2000. év február hó 19. napja óta működik közhasznú szervezetként.
Az Alapszabályban foglalt célok közül közhasznú tevékenységnek minősül a kulturális örökség megóvása, a természet- és környezetvédelem.

A kulturális örökség ápolása érdekében részt veszünk hagyományos koszorúzás és egyéb városi ünnepeken, megemlékezünk a település születésnapjáról
az Önkormányzattal együttműködve. Népi hímző, varró tagozatunk szorgosan ápolja a képzőművészeti hagyományokat, augusztus 20-án kiállítást
is szerveztünk a tagozat tagjainak munkáiból.
Az elszármazott csorvásiakkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
Ünnepi közgyűlésünkre felkutattuk Csorvás lótenyésztéssel kapcsolatos hagyományait, mely dokumentumokat ki is állítottuk.
Támogattuk a Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány céljait.
Folytattuk a civil kerekasztal munkájának koordinálását. 2007-ben is megrendeztük a Civilek Csorvásért találkozót.
A csorvási Lakodalmas, gasztronómiai napok, valamint a X. Nemzetközi aratónap és búzafesztivál lebonyolításában aktívan vettünk részt.

A természet- és környezetvédelmi területen továbbra is támogatjuk a virágos, fás Csorvásért akciót. Fűmagot, virágmagot juttattunk a lakosoknak.
A feladat végrehajtása érdekében együttműködünk az "Együtt az egészségünkért" egyesülettel.
Mentoraink segítségével segítjük a környezetvédelmi nevelést az általános iskolai csoportok részére, melynek lényege:
a Csorváson található természeti értékek védelme, megóvása, ápolása.

 

Összes bevétel                                   655.000 Ft                              314.000 Ft

Kapott támogatás                              280.000 Ft                              238.000 Ft

            Központi költségvetéstől       144.000 Ft                              189.000 Ft

            Egyéb                                     136.000 Ft                                49.000 Ft

Pályázat útján elnyert támogatás       300.000 Ft                                         0 Ft

Tagdíjból származó bevétel                 71.000 Ft                                66.000 Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai 441.000 Ft                              332.000 Ft

 

Csorvás, 2008. április 22.

                                                                                              Kelemen Mihály

                                                                                                       elnökA Békés megyei Népújság, 2004. XI. 10-i számában jelent meg ez a cikk
Csorvás - elszármazottak

Csorvás - Békés megyei Népújság Csorvás - Békés megyei Népújság
Csorvás - Békés megyei Népújság Csorvás - Békés megyei Népújság


Közhasznúsági jelentés a 2006. évről
(a táblázat alján levő fülekkel lehet az oldalak között lapozni)

Közhasznúsági jelentés a 2005. évről
(a táblázat alján levő fülekkel lehet az oldalak között lapozni)

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény szerint a közhasznú szervezetek közhasznúsági jelentést is kötelesek készíteni, melyet bárki megtekinthet. Az éves számviteli beszámolót is nyilvánosságra kell hozni.
Tevékenységünket munkaprogram szerint végezzük.
Az október 18- án megtartott közgyűlésen beszámoltunk az időarányosan végzett tevékenységünkről.
Szervezeti életünk részét képezte a kapcsolattartás az önkormányzattal és más civil szervezetekkel, az önkormányzat koordinálásával pedig határon túli településekkel.
A helyi civil szervezetekkel évek óta kölcsönös kapcsolatban állunk. A Csorvás Megújulásáért Egyesülettel, kezdeményezésükre, kapcsolatba kerültünk, eredményes megbeszélés után. Részt vettünk a hagyományos koszorúzási ünnepségeken, egyéb önkormányzati rendezvényeken. December elején megemlékeztünk a település születésnapjáról. A Téli Esték el adássorozat keretében kapcsolódva az Egészség évtizedének nemzeti programjához egészségügyi előadást szerveztünk. Az Európai Unióhoz való csatlakozás témakörében hallgattunk meg előadást.
A hagyományőrző tagozat szervezésében A Wenckheimek Csorváson címmel, valamint a község krónikáját ismertető Kapcsoskönyv bemutatásával szerveztünk összejövetelt. Folytattuk a Virágos, fás, zöld Csorvásért akciót. Fűmagot, virágot biztosítottunk a lakosságnak.
Véleményeztük az önkormányzat és a civil szervezetek között kötendő megállapodást.
Népi hímző , varró tagozatunk Fejes Ferencné irányításával csodálatos alkotásokat produkált. Hagyományosan támogattuk a nagyközségi könyvtárat, jutalmaztuk az iskolai tanulókat. Szabó István alelnökünk több százezer forint érték munkát végzett az elmúlt években, működtette, folyamatosan fenntartotta a Társaság honlapját, biztosítja a további elérhetőséget a jövőben is.
A 2004. évi munkaprogramunkat november 21-én fogadta el az Elnökség a közgyűlés után melyet közreadtunk a Csorvási Híradóban. Megjelenését Szabó István biztosította az interneten. A legnagyobb kihívásunk a CIVIL FÓRUM megszervezése volt. 2003. december 5-én. Ismerjük meg egymást címmel hívtuk meg bemutatkozásra a civil szervezeteket. Az együttműködésre számos ötlet, javaslat hangzott el. Megállapítható, hogy a 17 civil szervezet és az 5 alapítvány vállalt célkitűzései lefedik a település társadalmi, gazdasági életének csaknem teljes körét. Szükségét éreztük a közös működési területek, a főbb irányok megfogalmazásának. Ezért szűkebb körben megbeszélést tartottunk, ahol megfogalmazódtak az összefogáshoz szükséges főbb irányok: - gazdasági élet - környezetvédelem - egészségnevelés, sport- szociális ellátás - kulturális élet / hagyományok, művészet, nevelés, ifjúsági munka./ Körvonalazódnak az önkormányzattal, a lakossággal és az egymással kialakítandó együttműködési módszerek, a döntést hozó folyamatokba történ bekapcsolódás, a civilek képviseletének ügye.
Fontos állomás volt ennek keretében a már ez év március 12-én a Téli Esték sorozat keretében a felkészítő foglalkozás Pocsajiné Fábián Magdolna segítségével, ami a Nemzeti Civil Alapprogramról szólt, és a legújabb pályázati lehet ségeket mutatta be. A pályázat most válik aktuálissá. A koncepció kialakításához hozzájutottunk Nyíregyháza város e célból készült kiadványához.
Kiemelkedő tevékenységünk a természet- és környezetvédelem. A környezetvédelmi nevelés segítése érdekében mentorokat jelöltünk ki a Csorvás természeti értékeit örökbe fogadó általános iskolás csapatok mellé. Folyamatosan részt veszünk a szervező munkában, és örömmel jelentem, hogy az osztályfőnökök és a mentorok vezetésével hétről hétre számos csoport mozdul meg és végzi vállalt feladatát.
A Csorvás Megújulásáért Egyesülettel közösen sikeres társadalmi munkát szerveztünk az Ökormányzat irányításával. Részt vettünk a Csorvási Lakodalmas és Gasztronómiai Napok rendezvényein, az Aratónapon, valamint egyéb zenei rendezvényeken.
A munkaprogram végrehajtása során az Elnökség a már korábban kialakított munkamegosztás alapján végezte tevékenységét. GAZDÁLKODÁS 2003. évben:
az összes bevétel 200 922 Ft
kiadás 185 696 Ft
mérleg eredmény 15 226 Ft
adó 1% 65 819 Ft
tagdíj 64 800 Ft
Adományok:
Önkormányzat 25 000 Ft
Lauri Bt /Laurinyecz Lajos/ 20 000 Ft
Szilágyi Menyhért 20 000 Ft
Keglovics Piroska 5 000 Ft
Kiadásaink: az irodaszerek, posta, sokszorosítás, bankköltségek mellett voltak támogatás a községi kulturális rendezvényekre, iskolások jutalmazása, könyvtár támogatására, videókazetta, koszorúk vásárlása, tagságunk megvendégelése a közgyűlés után.
Részleges számszaki adatok a mérlegbeszámolóban.
Dr. Körmendi János elnök sk.

Az ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG jelentése a 2003-ban végzett gazdálkodásról

Tisztelt Közgyűlés!
A Bizottság a Társaság a 2003. év gazdálkodásáról az alábbi jelentést terjeszti elő:
- 2003. évben is a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte a BARÁTI Társaság munkáját.
- Ki kell emelni a takarékos gazdálkodást is. Eleget tettünk annak az elvárásnak és célkitűzésnek, hogy 100 000 Ft körül maradjon a tartalék tőkénk
- a nyitó egyenlegünk 116 353 Ft.
- főbb kiadásaink, a beszámolóban elhangzottak szerint is, az éves munkatervben foglaltakkal egybevágnak.
- A bevételek többsége a tagdíjakból származik, de jelentős adományok is voltak.
- A mérlegbeszámolóban szereplő adatok pontosak, a valóságnak megfelelnek, közreadhatóak.
- A Társaság éves tevékenysége a törvényes el írásoknak megfelelt.
Csorvás, 2004. május 21-én.

Kálmán János
az Ellenőrző Bizottság elnöke